شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی نفت ایران

  • نام به انگلیسی: Sherkat Meli Naft Iran
شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی نفت ایران

  • نام به انگلیسی: Sherkat Meli Naft Iran

شرکت ملی نفت ایران

1