سید علی جلالی نظری
سید علی جلالی نظری

سید علی جلالی نظری

سید علی جلالی نظری مدیر عامل کنونی بانک حکمت ایرانیان است. جلالی نظری از مهر ۱۳۹۸ به سمت مدیر عاملی بانک حکمت ایرانیان منصوب شده‌است، و پیش از آن دارای سوابق مختلفی در بانک سپه بوده‌است. وی پیش‌تر در بانک سپه مدیر امور مالی و سرمایه‌گذاری، معاونت ادارهٔ کل روابط عمومی و بازاریابی، مدیریت امور شعب منطقهٔ شرق تهران، رئیس ادارهٔ کل حوزهٔ مدیریت عامل و هیئت مدیره، رئیس ادارهٔ کل آموزش و مشاور مدیر عامل و رئیس ادارهٔ کل روابط عمومی در سال‌های مختلف بوده‌است. همچنین، مدیر امور طرح و برنامهٔ بانک ملی، ریاست ادارهٔ کل حوزهٔ مدیریت عامل و هیئت مدیره، معاونت مدیریت امور مناطق تهران و آزاد تجاری-صنعتی نیز در کارنامه شغلی وی به چشم می‌خورد.